Categories: Aktualności
      Date: 06.07.10
     Title: Przetarg otwarty na wykonanie remontu konserwatorskiego kościoła
Przetarg otwarty na wykonanie remontu konserwatorskiego kościoła parafialnego Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia

Parafia Rzymskokatolicka ogłasza przetarg na wykonanie remontu konserwatorskiego kościoła parafialnego Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia.
Wszystkie potrzebne informacje nt zamówienia są zamieszczone w poniższych plikach:
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfkacja techniczna
3. Projekt budowlano-wykonawczy
4. Specyfkacja istotnych warunków zamówienia
5. Kosztorys ofertowy
6. Uzupełnienie
 
 
 
Żyrardów: Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie
Numer ogłoszenia: 197258 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie , ul. Narutowicza 30, 96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie, tel. 46 855 33 97, faks 46 855 33 97.
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbpocieszenia.zyrardow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: kościół.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Wykonanie (z podestu wysięgnika teleskopowego) przeglądu i udokumentowanie stanu murów i pokrycia dachowego; 2) Roboty remontowe przy elewacji i pokryciu dachowym; 3) Naprawa zniszczonych zaciekami tynków - zgodnie z zakresem przewidzianym w kosztorysie ofertowym.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.19.00-3.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.10.2010.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium
 
III.2) ZALICZKI
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez oferenta oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Oferent musi wykazać, że z należytą starannością zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty o podobnym zakresie rzeczowym i wartości jak w niniejszym postępowaniu. Za podobne zamówienie zamawiający uzna zamówienie polegające na remoncie pokrycia dachowego w obiekcie zabytkowym o wartości min. 100.000zł. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie analizy dokumentów, złożonych w ofercie, tj. wykazu robót i opinii poprzednich zamawiających.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający nie sformułował szczegółowych warunków w ww. zakresie.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Oferent musi zapewnić, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby, które posiadają wymagane uprawnienia oraz że robotami budowlanymi w zakresie objętym zamówieniem kierować będzie osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie analizy dokumentów, złożonych w ofercie, tj. oświadczenia o dysponowaniu osobami posiadającymi stosowne uprawnienia, wykazu pracowników nadzoru planowanych do zatrudnienia przy realizacji robót i kopii posiadanych przez nich uprawnień i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Oferent musi posiadać opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000zł. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie analizy dokumentów, złożonych w ofercie, tj. dokumentu ubezpieczeniowego i dowodu jego opłacenia.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
o Formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem zamieszczonym w Rozdz. II specyfikacji. o Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. o Kosztorys ofertowy jednostkowy i szczegółowy. o Wykaz cen czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu i narzutów, w oparciu o które kalkulowane były ceny jednostkowe dla niniejszego zamówienia). o Upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli jest ono wymagane).
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
- w przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, np. zmiana urzędowej stawki podatku VAT; - zmiana osób Stron odpowiedzialnych za realizację umowy, jeśli z przyczyn losowych taka zmiana będzie konieczna; - zmiany w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie dało się przewidzieć a jest ona korzystna dla zamawiającego; - zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu prac, jeśli wykonany z podnośnika przegląd i udokumentowanie stanu murów i pokrycia wykaże, że zakres ten jest inny niż w przedmiarach.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbpocieszenia.zyrardow.pl , www.zyrardow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie ul. Narutowicza 30, 96-300 Żyrardów.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2010 godzina 10:00, miejsce: w kancelarii Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie ul. Narutowicza 30, 96-300 Żyrardów.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie